Burgerparticipatie en beeldvormende informatie ronde

Op de agenda voor de Politieke Dag Ede op 17 april 2014 staan bij de beeldvormende / informatie ronden twee presentaties geagendeerd, de Ontwikkeling Volkshuisvesting en de Omgevingsdienst de Vallei. In het licht van de informatie, die tijdens een tweetal inwerk workshops naar voren kwam, roept de agendering van deze onderwerpen vragen op. Vragen die zich toespitsen op de betrokkenheid van burgers bij het proces van kaderstelling door de gemeenteraad.    

‚Met de burgers aan de slag’ vraagt van de gemeenteraad om de burgers nadrukkelijk uit te nodigen bij de beeldvormende vergadering. Keer op keer blijkt dat burgers deskundigheid, ervaring en nieuwe gezichtspunten inbrengen, die verfrissend werken op de gangbare politieke bestuurlijke en ambtelijke cultuur. Anders dan bij inhuur van externen gebeurt het bovendien ‚om niet’.

Volkshuisvesting is voor starters en jongeren belangrijk omdat passende woonruimte voor deze doelgroep nauwelijks beschikbaar is. Jongeren kunnen tijdens de beeldvormende informatie hun ervaringen inbrengen met de huidige woningmarkt. Ook de Jongerenraad kan hier een positieve rol in vervullen. Eveneens de ervaringen van senioren die kleiner willen gaan wonen en op zoek zijn naar een levensbestendige woonruimte, is het goed voor de gemeenteraad om kennis te nemen van hun mening. Dit alles om heldere en eenduidige kaders te kunnen stellen voor de ontwikkelingen van het Volkshuisvestingsbeleid Ede.

De VVDEde heeft de volgende vragen:

  • Zijn voor de Beeldvormende informatie ronden buiten de woningbouwcoöperaties, Omgevingsdienst de Vallei en Huurdersbond Ede ook andere doelgroepen uitgenodigd?
  • Is in de media, zoals Ede Stad, website gemeente Ede en sociale media Ede, uitgebreid aandacht besteed aan de onderwerpen die staan geagendeerd voor de beeldvormende vergaderingen?
  • Is de burger nadrukkelijk uitgenodigd om gezichtspunten en ervaringen (participatie ladder) met één van de geagendeerde onderwerpen te komen inbrengen tijdens het overleg?
  • In hoeverre is voor deze informatie ronden nadrukkelijk invulling gegeven aan de uitgangspunten van de nota Burgerparticipatie gemeente Ede?

Alexander Vos de Wael

Raadslid VVDEde

 

Beantwoording door B&W d.d. 6 mei 2014

Het middagprogramma op 17 april bestond uit een informatieve bijeenkomst van het college voor de gemeenteraad. Abusievelijk stond de bijeenkomst aanvankelijk op de gemeentelijke website aangekondigd als een Beeldvormende ronde. Op de agenda van de Politieke Dag Ede stond het correct aangegeven.

Opgemerkt zij dat het niet aan het college van burgemeester en wethouders is om de gestelde vragen inhoudelijk te beantwoorden. Vragen als deze kunnen beter gericht worden aan de voorzitter van de raad, zodat hij ze kan doen beantwoorden bijv. door bespreking in Agendacommissie of Presidium.

Met betrekking tot de beeldvormende vergaderingen is het van belang dat het om majeure onderwerpen gaat waarmee de raad bij de start van een proces/project/aanpak de opvattingen van burgers en maatschappelijke organisaties wil horen.1 Op basis daarvan kan het college gevraagd worden een startnotitie te maken waarin de kaders voor de verdere aanpak/uitwerking worden geschetst. Deze startnotitie, waarin de raad opdracht geeft aan het college, wordt door de raad

besproken en vastgesteld. Daarin wordt naast de inhoudelijke kaders (probleemduiding, samenhang met ander beleid/vraagstukken, financiën/budget e.a.) en de processuele kaders (planning ) ook aangegeven:

-      op welke wijze het college (vormen van) burgerparticipatie gaat gebruiken;

-      wat de rol van de raad is tijdens het proces van de beleidsontwikkeling;

-      hoe en wanneer de raad over de voortgang wordt geïnformeerd.

Bij de uitnodiging voor een beeldvormende bijeenkomst is dus wel het onderwerp in grote lijnen bekend, maar niet de exacte afbakening e.d. Dit laatste is juist inzet van de besprekingen in de beeldvormende bijeenkomst en derhalve de uitkomst. Daarmee heeft een beeldvormende bijeenkomst ook het karakter van een brainstorm met burgers. Het zou handig zijn om voorafgaand aan de bijeenkomst een kleine notitie voor de deelnemers waarin het bovenstaande overzichtelijk wordt verwoord. Met als doel de discussie enigszins te structureren maar vooral niet om de discussie met een blauwdruk op voorhand in te perken. Het is aan de betreffende voorzitter om er voor te zorgen dat alle aspecten aan bod komen en dat er conclusies worden getrokken.

In de discussie in de raad op 17 april 2014, naar aanleiding van de mondelinge vragen van de heer Vos de Wael, is afgesproken in werkgroepverband verder te praten over verbeteringen cq aanpassingen van het vergadermodel.

Verder verwezen wij u graag naar het aan de raad toegestuurd document Werkwijze vergadermodel PDE.