Medicijnresten in drinkwater

De VVD statenfractie heeft het college van gedeputeerde staten meerdere malen geattendeerd op de mogelijkheid van medicijnresten in het grond- en oppervlaktewater. Ook in door de provincie gehouden workshops vroeg de VVD aandacht voor dit probleem. Iedere keer opnieuw werd het ontkent met als argument dat het Gelderse grondwater dat gewonnen wordt voor de productie van drinkwater bijna voor 100% regenwater is. 


Ook medecijnresten in grondwater Deze week berichtte het college dat in het oppervlakte water al langer geneesmiddelen en afbraakproducten hiervan worden aangetroffen. Op zich is dat geen nieuws maar wel nieuw is dat sinds kort in de monsters van grondwater medicijnresten zijn gedetecteerd. Deze stoffen komen via verschillende sporen in de bodem zoals  lekkende riolen en uit mest maar nu blijkt ook uit het oppervlaktewater. 


Meer medicijnen onder andere door vergrijzing Het Gelderse drinkwater wordt voor 100% uit grondwater geproduceerd. Een toename van de medicijnresten zijn nu ook bij een aantal drinkwaterwinningen van Vitens vastgesteld. Weliswaar in zeer lage concentraties maar de verwachting is dat de concentratie van deze stoffen in de komende decennia verder zal toenemen. Het toenemend medicijn gebruik, onder andere als gevolg van de vergrijzing, is hier mede debet aan. 


´╗┐Probleem in beeld brengen  Een eerst stap van de provincie is het verder in beeld brengen van het probleem samen met de waterschappen en Vitens. Rond de zomer is een vervolg rapportage toegezegd.