PDE: Sportvelden Otterlo en evaluatie vergadermodel raad

Afgelopen donderdag was alweer de laatste raadsvergadering van deze raadsperiode. In deze raadsvergadering is onder andere gesproken over de sportvelden in Otterlo en is het huidige vergadermodel van de raad geëvalueerd. Onderstaand een korte weergave van onze bijdrage:


Sportvelden Otterlo

Otterlo krijgt zeker geen goedkope sportvoorziening, dat mag duidelijk zijn, maar het is helaas de consequentie van het beleid uit het verleden, de keuzes in de structuurvisie en de absolute wens Otterlo van goede sportvelden te voorzien. En met dat laatste is de VVD het zeer eens. Wat de haalbaarheid betreft, wij vragen ons af in hoeverre de ecologische en financiële risico’s de uitvoerbaarheid nog kunnen beperken. De VVD vindt het belangrijk het plan verder uit te werken om deze vragen te kunnen beantwoorden. De VVD heeft aan de voortgang van het plan de volgende voorwaarden verbonden:

1e: De VVD vraagt de wethouder de inwoners van Otterlo voortdurend te informeren over de voortgang van het plan. De bewoners van Otterlo hebben recht op informatie en naarmate in de loop van de jaren dit dossier dikker is geworden wordt die informatieplicht naar de inwoners hoe langer hoe belangrijker.
2e: Bij de verdere uitwerking mag niets aangekocht wordt voordat zekerheid over doorgang/goedkeuring van bestaande plan bij de raad verkregen is. Het op voorhand kopen in de veronderstelling dat het later wel goed komt is ons al eerder zuur opgebroken. 


Evaluatie vergadermodel

Sinds september 2013 vergadert de raad in een model zonder commissievergaderingen, op een vaste (donder)dag in de week, bijna wekelijks. De behandeling van de onderwerpen gaat volgens een cyclus van beeldvorming-oordeelsvorming-besluitvorming (BOB-model). Hierover is in januari 2014 geënquêteerd onder de raadsleden, het college en de griffie.

In eigen kring hebben wij als VVD nogmaals geïnventariseerd aan de hand van de vraag: doorgaan met het nieuwe model of niet, b.v. terug naar de oude vergadermethodiek?Wij hebben onze twijfels. Niemand van ons is zonder voorbehoud gelukkig met de nieuwe situatie. Parallelsessies zijn onvermijdelijk, maar zijn soms niet goed gepland. Er is te weinig tijd voor goede discussie bij belangrijke dossiers, b.v. meerjarenbegroting en de maatschappelijke dossiers: dit is onverkoopbaar naar onze achterban en naar de burgers

De VVD fractie wil in elk geval niet over haar graf heen regeren. Wij zouden er een voorstander van zijn om de nieuwe raad haar eigen keuze te laten maken. In de nieuwe raad krijgen wij voldoende ervaring terug met zowel het oude als het nieuwe vergadermodel om tot een goede keuze te komen. Voor nieuwe raadsleden geldt dat zij met belangstelling van onze ervaringen kunnen kennis nemen en waarmee zij, terecht, hun  eigen keuze moeten maken.