Politieke Dag Ede (PDE)

Tijdens de Politieke dag Ede (PDE) van 29 oktober heeft Stef van der Klok, namens de fractie van de VVD in Ede, op diverse punten de zienswijze van de fractie aangegeven. Door op ‘Lees verder’ te klikken kunt u onder andere zijn bijdrage lezen over ‘Verlichte regeldruk in Ede Centrum’, de begroting 2016 van Permar en de op handen zijnde extra belasting voor ondergrondse leidingen (Precario).

© VVD Ede fractie

(Uitleg over de vergaderingen tijdens een PDE kunt u hier vinden.)

Besluitvormde vergadering

BV 5: Stemverklaring: PvA en bijbehorende pilotverordening "Pilot verlichte regeldruk EC"

In onze bijdrage tijdens de PDE van 7 oktober hebben wij al aangegeven te zullen instemmen met het raadsvoorstel. VVD is voorstander van een maatschappij waarin bedrijven de ruimte hebben om te groeien, zonder dat de gemeente daarbij in de weg staat. Wij kunnen ons prima vinden in de pilot van 1 jaar en aansluitend de evaluatie.  

BV 7: Stemverklaring: Wensen en bedenkingen jaarverslag 2014, begroting 2016 en halfjaarrapportage 2015 Permar

In onze bijdrage tijdens de PDE van 7 oktober hebben wij aangegeven bedenkingen te hebben over de begroting 2016. Wij vinden het onbegrijpelijk dat het college de begroting aanbiedt vooruitlopend op het onderzoeksrapport van Berenschot. Zolang de toekomstige visie, strategie en beleid van PERMAR ontbreekt, is onze zienswijze dat de ontwerpbegroting door het Dagelijks Bestuur niet goedgekeurd kan worden.

 

Oordeelsvormende vergadering

OVR 5: rapport inventarisatie vervanging/financiering kapitaal goederen gemeente Ede

Voorzitter,

Het financieren van, onderhouden en vervangen van kapitaalgoederen is al langer een discussiepunt binnen de raad, omdat er sprake is van enige willekeur. De ene keer nemen wij de volledige investering als kosten, de andere keer wordt en investering geactiveerd op de balans en schrijven wij deze op termijn af. Dit is geen bestendige gedragslijn.

[Noot: door af te schrijven worden de lasten van een aanschaf verspreid over de periode van de gebruiksduur (maar door lasten te spreiden kunnen ook baten worden gespreid, bijv. belastingen). Hiermee beoog je dat iedere generatie zijn eigen lasten draagt]

Het huidige systeem is voor de raad ondoorgrondelijk. Door willekeur wordt ons begrotingsresultaat enigszins gemanipuleerd. Terecht dat hier een beter beleidskader voor dient te worden opgesteld, mede ook ter voorkoming van financiële claims door veranderende wetgeving.

[noot: gelijkschakeling behandeling investeringen maatschappelijk nut (wegen)  aan investeringen economisch nut (riool). Riool genereert middelen]

Wij ondersteunen als VVD de aanpak voor de verschillende categorieën kapitaalgoederen, wanneer van toepassing, een actueel en bestendig meerjaren onderhouds- en vervangingsplan op te stellen.

Wij kunnen instemmen met het voorstel van het college dat zij de aanbevelingen van de Rekenkamer overneemt en de Raad daarover in het 2e kwartaal van 2016 over  rapporteert.   

OVR 6: Nota afschrijvingsbeleid en waardering activa

Voorzitter,

Het BBV-proof maken van het afschrijvingsbeleid en waardering activa juichen wij van harte toe.

In de nota wordt gesproken over annuïtair afschrijven of lineair. Het voordeel van annuïtair is dat de kapitaalslasten (rente en afschrijving) gedurende de gebruiksduur gelijk blijven. Het nadeel is dat de eerste jaren minder wordt gereserveerd.

De kriebel bij de VVD zit dat wij voorstander zijn en blijven van een solide financieel beleid.

We gaan nu activeren en afschrijven in plaats van de investering in 1x als kosten te nemen. In plaats van lineair afschrijven willen we nu ook annuïtair gaan afschrijven. We schuiven dus 2x vooruit. Op deze manier is er geen enkel remweg ingeval van een calamiteit. Ook afgezien van het feit dat bij verkoop van activa eerder een boekverlies ontstaat en meer renteverlies ontstaat ingeval van annuïtair? Riekt deze aanpak niet teveel naar creatief boekhouden? Wat vindt de wethouder hiervan?      

[noot: toerekening beginsel: baten en lasten worden aan inkomsten en uitgaven toegerekend aan de jaren waarop ze betrekking hebben]

[noot: BBV bepleit bij maatschappelijk nut aanschaf niet te activeren. In de openbare ruimte daarentegen wel. Deze ondoorgrondelijke regeling is getroffen om bijv. bij wegen de mogelijkheid te creëren om te activeren en tegelijkertijd reserves  in te zetten om afschrijvingslasten te verminderen). Hier mag wel weer versneld afgeschreven worden i.t.t. investeringen van economisch nut] 

[noot: De Gemeentewet en de Provinciewet schrijven voor dat elke gemeente en elke provincie jaarlijks begrotings- en verantwoordingsstukken moet opstellen. Het Besluit begroting en verantwoording (BBV) bevat de regelgeving daarvoor]

OVR 8: invoering precarioheffing op kabels en leidingen

Precario is een gemeentelijke belasting voor het gebruik van openbare gemeentegrond. Kabelmaatschappijen kunnen dit doorbelasten aan hun klanten (dus burgers)/gemeente onderzoekt compensatiemogelijkheden burgers. Hetzelfde geldt voor leveranciers duurzame  energie (Vitens of Warmtenet kunnen niet juridisch uitgesloten worden).

 

Voorzitter,

 

VVD Ede fractie aarzelt bij de invoering van precarioheffing. Het college is erg gefocust op het genereren van vrij besteedbare middelen. Dit is korte termijn denken en je kunt er op wachten dat netbeheerders (bijvoorbeeld Liander), waterleidingbedrijven, gasbedrijven, glasvezel aanbieders, etc. zich landelijk gaan verenigen en tegenmaatregelen gaan treffen. Precario invoeren door gemeentes werkt voor hen gewoon kostprijsverhogend. Een ongewenst neveneffect is dat investeringen van bijvoorbeeld glasvezelaanbieders worden gefrustreerd, een broodnodige innovatie in veel gemeentes, w.o. Ede. Is hier wel over nagedacht?

In dit stadium is het onduidelijk voor de Edese burger wat de geldelijke gevolgen voor hem zijn, ondanks dat de OZB nu met 25% niet verhoogd wordt en hij/zij mogelijk nog extra wordt gecompenseerd. De VVD houdt niet van open einden, zeker niet bij dreigende lastenverzwaringen voor de burger. Dit is een belangrijke belofte in ons lokale verkiezingsprogramma. In het raadsvoorstel is een stappenplan uitgewerkt voor juridische toetsing en vervolgprocedure. Vooruitlopend zijn hier al programmatische voorstellen op gebaseerd (Investeringsfonds Impuls Ede). Is dit wel de juiste volgorde?

Wij hebben de volgende vragen aan de wethouder:

    1. De gemeente verwacht dat de meeste netbeheerders de precario landelijk of regionaal doorbelasten. Bio-Energie de Vallei (biomassacentrale) is alleen actief in Ede. Kan de wethouder aangeven wat de consequenties zijn van de Edese afnemers van Bio Energie de Vallei?
    2. In het raadsvoorstel staat dat de gemeente in geval van lastenverzwaring in de loop van 2016 met een compensatieregeling komt. Is op dit moment al aan te geven wat de mogelijke lastenverzwaring wordt voor de Edese burgers. Wordt er pas overgegaan tot invoering van de precarioheffing , nadat de compensatieregeling vooraf door de raad is vastgesteld?