Géén lastenverhoging

Voorzitter, 

Inleiding 

De programmabegroting ligt opnieuw voor ons. Een knap stuk werk waaraan door velen, de

verantwoordelijk portefeuillehouder, college en ambtelijk apparaat, hard is gewerkt.

Sinds de crisis in 2008 is er door het bedrijfsleven stevig bezuinigd. Ook het

gemeentebestuur heeft de broekriem behoorlijk moeten aanhalen. Mede daardoor lukt het 

de lokale lasten voor inwoners niet verder te laten stijgen (behoudens indexering). Optisch

een goed resultaat, maar wel met een venijnig addertje onder het gras. Door de

voorgenomen precarioheffing op leidingen kan de Edenaar straks behoorlijk extra belast

worden in zijn portemonnee.

 

Deze extra  inkomsten (precario) vallen straks neer in het Investeringsfonds Impuls Ede om

impulsinvesteringen te verrichten.


Bij een impuls is het nadeel, dat niet altijd voldoende tijd wordt genomen om goed door te

denken voor een juiste beslissing. Met als direct gevolg géén doelmatige inzet van publieke

middelen. Onvoldoende zijn wij ons ervan bewust dat de gemeente een non-profit

organisatie is en iedere euro die extra wordt uitgegeven de inwoner zelf financiert.

 

De vluchtelingenproblematiek missen wij in deze begroting, een actueel landelijk thema.

VVD is van mening dat onze gemeente hierin verantwoordelijkheid moet tonen en

vluchtelingen moet opvangen. Dit heeft geldelijke gevolgen. Hoe wordt de raad hierin

betrokken en op wat voor termijn komt hier duidelijkheid in? 


Werkgelegenheid 

Een punt van zorg in onze gemeente blijft werkgelegenheid.

Voor bestaande werkgelegenheid zien wij een krimp mede door de opkomst van robots en

het wegsnijden van managementlagen. Dit blijft niet zonder gevolgen voor onze

beroepsbevolking, met name de lager- en middelbaar geschoolden. Vervangende

werkgelegenheid is dus geboden.


Recreatie en toerisme zijn dominant in onze gemeente. "Visit Veluwe" verzorgt sinds kort

marketing en promotie voor Ede. VVD bepleit om nog meer mee te liften op Gelderse

Streken. In hoeverre zijn wij in staat de toeristen, van bijvoorbeeld Schiphol, naar de Veluwe 

te halen? Ook liggen er kansen bij onze buurlanden Duitsland en België. Welke stimulerende

rol neemt de gemeente hierin? 


In visie 2025 geven de thema's food en duurzaamheid een belangrijke focus. Het zoeken

naar synergie klinkt zo logisch. De theorie is echter weerbarstiger dan de praktijk. Hoe ziet 

het college concreet de samenhang tussen AgroFood, Kennis As en de integratie met

bedrijventerreinen (werklocaties)? Op welke wijze wil het college elkaar gaan versterken en

wie zijn dan elkaar? 


Een belangrijke vraag is ook, of het huidige vestigingsbeleid van onze gemeente niet te

weinig onderscheidend is? Wat gaat de gemeente doen om zich sterker te profileren op

AgroFood?

 

Gezondheidszorg in onze gemeente biedt werkgelegenheid aan bijna 11.000

arbeidsplaatsen. Het is de grootste bedrijfstak (bijna 20% van het totaal). Welke kansen ziet

het college hier liggen om deze bedrijfstak door te ontwikkelen?


Duurzaamheid

In de ranking van duurzame gemeentes in Nederland staat Ede niet erg hoog. Om bij de

eerste vijftig gemeentes van Nederland te behoren zal het college meer lef moeten tonen

en  pro-actief meer budget moeten inzetten. Met alleen verleidingsmaatregelen gaan wij

het niet redden. Dit betekent dus innovaties bovengemiddeld stimuleren en in het ergste

geval zelfs sturen. 


VVD is groot voorstander om nieuwbouw energie-neutraal te bouwen, de zogenaamde "nul

op de meter woningen". Hoe kijkt het college aan tegen verplichte opname van dit

uitgangspunt in bouwbesluiten? Is communicatie aan onze inwoners toereikend over wat de

mogelijkheden zijn voor onze bestaande woningvoorraad? Is de begroting duurzaamheid 

van 5 ton wel voldoende?

 

Sociaal domein

Op dit moment zit de gemeente volop in de transformatie van zorg en welzijn. De

gemeenten hebben te dealen met een grote bezuinigingsopgave van het Rijk. VVD steunt

dit idee. We willen immers zorg en welzijn ook voor de volgende generaties betaalbaar 

houden. 


VVD wil onze inwoners die écht zorg nodig hebben, zorg kunnen bieden. Want wat ons

betreft zakt niemand door het ijs. 

Het college informeerde ons vorige maand over de verwachte onder uitputting van de 

middelen voor maatschappelijke ondersteuning. Dus er lijkt – ondanks de bezuinigingen 

vanuit het Rijk – geld over te zijn. De teller staat op ruim € 2,7 miljoen. Kan het college

garanderen dat íedere euro die bedoeld is voor de zorg ook daadwerkelijk terecht komt in

de zorg? Bij díe mensen die het ook écht nodig hebben?

 

De gemeente is ook verantwoordelijk geworden voor alle Jeugdzorg. Voor het melden en

opvolgen van kindermishandeling en huiselijk geweld is een projectorganisatie ingericht,

genaamd “Veilig Thuis”. VVD vraagt zich af of de gemeente 100% haar

verantwoordelijkheid op dit terrein kan nemen: wordt de wethouder PER DIRECT op de

hoogte gesteld van meldingen en crisissituaties? Kan de wethouder aangeven of de 

processen helder zijn en de regie goed belegd is in deze nieuwe situatie? En of de

wachtlijsten voor hulp zijn weggewerkt?

 

Tot slot over dit thema. Wij lezen geregeld over verwarde mensen die op straat rondlopen.

Mensen die niet goed in staat zijn zelfstandig te wonen, vaak psychiatrische hulp nodig

hebben of een vorm van dementie hebben. VVD wil dat de gemeente dit proactief oppakt.

Kan het college aangeven hoe zij van plan is dat te doen? 

 

Levendig Centrum 

Aldi, Albert Heijn en binnenkort dierenspeciaalzaak 't Guppy trekken uit de binnenstad naar

de periferie. Daar zijn de huisvestingskosten per m2 lager. De omzet van internetaankopen 

in de retail zal blijven groeien. Het ooit levendig centrum van Ede loopt langzaam maar

zeker leeg. Is dit tij te keren? De betrokken wethouder zet zich enorm in voor het centrum.

Dit is bijzonder te waarderen.


Laten wij ons als gemeentebestuur meer oriënteren van buiten naar binnen bij andere

overheden die ons reeds voor gingen. Als voorbeelden hebben wij eerder dit jaar al

genoemd de plaatsen Zaanstad en Potsheim.


Minder winkels = minder consumenten = minder parkeren = minder openbaar vervoer. 

Dit is de weg naar de negatieve spiraal. Deze spiraal keren kan niet alleen door overleg met

de meest betrokken stakeholders (retailers, horeca, pandeigenaren, inwoners, etc.). Maar

daar zal ook een smeermiddel aan toegevoegd moeten worden. Dat betekent het

beschikbaar stellen van financiële middelen.  


Op dit moment is de focus erg gericht op Ede Centrum. Maar we hebben natuurlijk nog

meer retail in Ede. Denk aan de wijkwinkelcentra of de buitendorpen. Ook het nieuwe

stationsgebied in “wording” met haar specifieke winkelgebied, WFC en De Fietser. Dit

wordt een grote concurrent van bestaande horeca en retail. 

VVD is voorstander van een integrale benadering van de gehele detailhandelsstructuur en

wil kwalitatieve keuzes maken. Of laat het college weer de oren hangen naar 

projectontwikkelaars, die hun eigen investeringsprojecten rendabel willen maken?

 

Burgerparticipatie

VVD is er van overtuigd dat burgerparticipatie een vast onderdeel van het beleid moet zijn 

in onze gemeente. De overheid en de politiek moeten ‘loslaten als het kan en sturen wanneer

dat nodig is’. Bij een eerste aanzet daartoe is gebleken dat we daar in Ede niet goed mee

omgaan. 


Het mEdemaken project is een debacle geworden, ondanks alle goede bedoelingen. Veel geld

is helaas verdampt. De procesbegeleiders zijn zelfs zo ver gegaan dat ze eigen ideeën als

uitkomst van het mEdemaken project presenteren. Van het plan van zogenaamde

wijkwethouders is niets terecht gekomen. Gaan de ambtenaren in 2016 zich nu  voorbereiden

op "heel Holland bakt"? Hoe moeten we dat zien?

 

Wij zijn voorstander om het speerpunt “Burgerparticipatie” te blijven benoemen en daar

inhoud aan te geven met behulp van een oud "credo" van Maria Montessori: (..) “Help mij

het zelf te doen”. Steeds meer mensen nemen het initiatief om samen maatschappelijke

vraagstukken op te lossen. VVD juicht dit toe en vindt het belangrijk om inwoners in een

vroeg stadium te betrekken bij besluitvorming,  dat geldt ook voor de

vluchtelingenproblematiek. 


Wel moet vooraf goed helder zijn wat we verwachten van de inwoners en wat de rol van de

gemeenteraad uiteindelijk nog zal zijn. VVD pleit daarom voor heldere kaders vooraf, zodat

burgerparticipatie ook écht iets gaat opleveren.


Hoe kijkt het college aan tegen de zienswijze van de VVD en wat gaat zij doen om de 

effectiviteit te verbeteren? 

  

Samenvatting

Samenvattend: De VVD neemt de positieve grondhouding aan met de programmabegroting

2016-2019. Wel is de VVD benieuwd naar de antwoorden op de vragen die wij gesteld

hebben aan het college. Wij zullen een definitief besluit nemen na de tweede termijn. 

 

Voorzitter, dank u wel.