Vragen over bestuurswisseling Permar

Tijdens de Politieke Dag Ede heeft Evert van Milligen vragen gesteld inzake de bestuurswisseling bij Permar.

© VVD Ede

VVD fractie Ede: Bijdrage Evert van Milligen 12 november 2015, vragenuurtje


Voorzitter,

Vandaag wil de VVD ingaan op de politieke verantwoordelijkheid en politieke verantwoording in het Permar dossier. Dat is een zeer urgente zaak.

 De inhoudelijke aspecten van het Berenschot rapport met betrekking tot verbeterpunten- ergo welke organisatorische, bestuurlijke en bedrijfsmatige ontwikkelingen dienen op de rails te worden gezet alsmede de juridische vormgeving van Permar komen later aan de orde.

Via een persbericht afgelopen zaterdag werd de raad op de hoogte gesteld van het zeer snelle collegebesluit wethouder Eleveld voor te dragen in de ontstane vacature bij Permar, doordat wethouder Ligtelijn-Bruins haar lidmaatschap van het bestuur, als vertegenwoordiger van het College, beschikbaar had gesteld.

Wethouder Ligtelijn-Bruins heeft dit gedaan naar aanleiding van het Berenschot onderzoek, waarin werd vermeld dat de voorzitter belangrijke informatie heeft achter gehouden zodat de raden verkeerd zijn geïnformeerd en dus beslissingen hebben genomen op onjuiste informatie.

Ook vermeldt het rapport dat de voorzitter geen toezicht op de uitvoering van de besluitvorming heeft uitgevoerd.

Kortom volgens de VVD zou er heel goed sprake kunnen zijn van een vertrouwensbreuk met deze wethouder.

Ten aanzien van het snelle collegebesluit dat wethouder Ligtelijn-Bruins als wethouder aan kan blijven en wethouder Eleveld de portefeuille Permar met onmiddellijke ingang overneemt heeft de VVD daarom de volgende vragen:

1. Waarom heeft het College in het kader van politieke integriteit niet geconcludeerd dat wethouder Ligtelijn-Bruins de keuze moest maken of volledig als wethouder  terug te treden, dan wel eerst de situatie rond Permar te verantwoorden, waarna de raad eventueel de conclusies zou kunnen trekken die nu door het college zijn getrokken.

2. Is het college bereid, ondanks het collegebesluit, wethouder Ligtelijn-Bruins alsnog verantwoording af te laten leggen over het Permar dossier, zodat de raad op basis van afweging van het debat alsnog kan beslissen of met wethouder Ligtelijn-Bruins verder kan worden samengewerkt als wethouder, dit gezien de nu gerezen twijfels over  integriteit en deskundigheid van deze wethouder.

VVD Ede Fractie, Evert van Milligen