Inwoners betrekken

© Demonstratie Otterlo

De kern van de VVD Ede boodschap aan het college is om meer ruimte te nemen voor goed overleg met de inwoners van Otterlo. Neem als college de tijd voor de gesprekken voordat het voorstel met stoom en kokend water de besluitvorming wordt ingebracht.  

Inwoners betrekken

Vorige week donderdag kwam naar buiten dat het COA een AZC voor 600 mensen zal realiseren in Otterlo. In een interview op TV Ede van 16 november vertelt onze burgemeester dat het COA en de eigenaar van het terrein van De Lindehof hierover een jaar in onderhandeling zijn geweest. Sinds maandag 9 november is er overeenstemming tussen de partijen. Begin oktober informeerde het college twee spilfiguren uit de Otterlose samenleving vertrouwelijk over de ophanden zijnde deal. Op donderdag 12 november, net voordat de vestiging van het AZC wereldnieuws werd, stuurde het college de raadsleden het persbericht dat een dag later zou worden gepubliceerd. Het college heeft ervoor gekozen om de komst van het AZC pas te communiceren met onze inwoners én met de gemeenteraad op het moment dat de locatie definitief is. Inwoners en raadsleden van Ede voelen zich hierdoor buitengesloten, overvallen door het college. De eerste reactie is boosheid, onbegrip, dwarsliggen en openbare borden voorzien van bedreigende teksten. Hoewel de VVD het niet altijd eens is met de wijze waarop deze onvrede wordt geuit, snappen we de achterliggende gevoelens.

Sinds de vorming van het college is burgerparticipatie telkens als speerpunt van het college benoemd. Afgelopen jaar is het college op vele plekken gestart met actieve burgerparticipatie, bijvoorbeeld voor beheer openbare ruimte, sport en cultuur. Maar nu is overleg met de inwoners juist vermeden. Terwijl je het écht samen had kunnen doen door bewoners vroegtijdig te betrekken, naar hun ideeën te vragen en in te spelen op hun suggesties. Je had daarmee het draagvlak op organische wijze kunnen laten groeien. Op de vraag waarom het college dit juist niet heeft gedaan, zegt het college: “het COA en andere externen adviseerden ons hierover”.

De burgemeester deelde begin september in de raad mee dat binnen een maand bekend zou zijn waar het AZC in Ede zou komen. Het heeft ruim een maand langer geduurd. De VVD pleit ervoor om meer tijd te nemen voor het overleg met en het laten participeren van de inwoners van Otterlo. Eén maand op 60 maanden maakt niet meer uit. Zeker niet als daardoor draagvlak wordt gecreëerd. 

Het huisvesten van vluchtelingen staat voor de VVD Ede niet ter discussie. We zien ons als VVD in die zin ook niet tegenover het college staan. Maar de VVD begrijpt niet waarom het college de raad en de inwoners van Ede niet méér meeneemt in dit proces. Hiermee voorkom je tweespalt en kun je toewerken naar een oplossing die kan rekenen op draagvlak. 

Wij vragen het college om onderstaande vragen uitgebreid toe te lichten. Wij kunnen de verstrekte informatie gebruiken in gesprekken met inwoners en om een politiek standpunt te formuleren.

De vragen die bij ons leven zijn van toepassing op onze gehele gemeente, dus Ede Stad en de buitendorpen Bennekom, Ederveen, Harskamp, Lunteren, Otterlo en Wekerom. Als gevolg van de actualiteit en dat een AZC in Otterlo zal worden gevestigd,  heeft een aantal vragen specifiek betrekking op het in Otterlo geplande AZC.


Vragen: 

- Wat zijn de precies de beweegredenen geweest van het college om niet al eerder de inwoners te betrekken bij het proces van huisvesten van de vluchtelingen?

- Hoe gaat het college vanaf deze week in overleg met de bewoners van Otterlo over hun wensen ten aanzien van de huisvesting van asielzoekers in De Lindehof?

- Is het college bereid om de geplande oordeelsvormende vergadering van 3 december te verplaatsen naar begin januari 2016 om zodoende meer tijd in te ruimen voor het creëren van draagvlak bij de Otterloërs? 


In de bijlage formuleerden wij vragen over de randvoorwaarden met betrekking tot een AZC in Ede.